Ervaring

ERVARINGEN

Bekijk de film
Wil je weten hoe deelnemers aan de studiereis 2019 alles hebben ervaren? Bekijk dan deze film. Daarin zijn Dorien Frank-Eikelenboom (De Marke, groepsleerkracht 1/2), Eva Geerdinck (De Malelande, teamleider onderbouw) en Wieneke Otter (De Biezen, intern begeleider) aan het woord. Heel inspirerend en leerzaam!

Dorien Frank-Eikelenboom Eva Geerdinck Wieneke Otter
Dorien Frank-Eikelenboom Eva Geerdinck Wieneke Otter

Enquête
Na de studiereis hebben 18 van de 22 deelnemers een enquête ingevuld. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

Wat waren de mogelijkheden om verandering te realiseren?
Reacties:
Veel mogelijkheden omdat we al in een veranderingstraject naar spelend en ontdekkend leren zitten / veel ruimte vanuit het MT / direct, bijvoorbeeld door spel meer te ‘laten gaan’ / d.m.v. het leernetwerk / ander gebruik van materiaal en inrichting

Toelichting:
Waan van de dag is bedreiging / leernetwerk helpt bij borging en verduurzaming / directie geeft veel ruimte / meer observeren en minder verplichte werkjes e.d. leveren tijdwinst op / eerst leerlijnen op orde, dan praktische uitwerking

Toelichting:
Veel interesse bij terugkomst, daadwerkelijk meegaan in veranderingen blijft vooralsnog uit / veel enthousiasme en vragen / werken met bredere doelen (in Zweden) spreekt aan / na studiereis in alle ob-lokalen meer bewegingsruimte voor kinderen gemaakt

Toelichting:
We zijn meer gaan uitproberen, m.n.: rijke leeromgeving en volgen van SLO-doelen / we zijn volop in beweging / we werken aan de verandering van de leerdoelen / kleuters betrokken bij aanbod in hoeken en workshops (nog niet structureel)

Toelichting:

Is onderdeel van mijn werk als IB-er / delen van ervaringen en elkaar inspireren / gevoel dat je meewerkt aan één beleid / door bewustwording en kennis kijk ik kritischer naar mijn onderwijs / meer betrokkenheid

Toelichting:
Veel gesprek en acties in team / uitproberen van ideeën van collega’s / kritischer kijk op huidige gehanteerde doelen (hoeveelheid en kwaliteit) /

Wat is jouw bijdrage aan het leernetwerk ‘jonge kind’?
Reacties:
Meedenken in een onderzoekende rol, lezen van literatuur en inbrengen van helokopterview / kartrekker / kritische vragen stellen /deelnemer aan subgroep

Hoe kunnen we het leernetwerk ‘jonge kind’ een stabiele basis (blijven) geven?
Regelmatig overleg met doelgerichte agenda en sterke leiding; opgenomen in jaarplanning / concreter beleid vanuit KPOA over spelend en ontdekkend leren / jaarlijkse studiedag voor alle KPOA ob-leerkrachten /  twee of drie bijeenkomsten  bij de start van het schooljaar met helder onderwerp / vaste kartrekkers

Wat wil je de deelnemers aan een volgende studiereis meegeven?
Reacties:
Bedenk vooraf goed wat je als school mist aan kennis en kunde en haal die op tijdens je observaties in Gotenburg / kijk naar wat jouw school nodig heeft / denk in mogelijkheden bij transitie van Zweedse naar Nederlandse situatie / lees je literatuur vooraf goed / maak beeldmateriaal voor je eigen school / / focus op de Zweedse grondhouding t.o.v. het onderwijs daar: geef ruimte, verbind met de natuur, bied vrijheid om te ontdekken en te ervaren, denk niet te moeilijk, in alles zitten speel-, ontdek- en leermogelijkheden, laat ervaren met het hele lijf / geniet!

Wat geef je ons nog mee voor het vervolg?
Reacties:
Mogelijkheid om zoveel mogelijk scholen te bezoeken / aandacht voor regelmatig contact in leernetwerk / ontwikkeling van een algemene visie op jonge kind, stichtingbreed / kan niet beter!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief