Visie en Missie

Ons leiderschap richten: missie en visie

Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten KPOA-scholen zich op alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Al onze schoolteams zetten hun kwaliteiten in om de ontwikkeling en het leren van kinderen, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing, optimaal te bevorderen. Ruim 5500 leerlingen krijgen zo onderwijs in 16 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 500 medewerkers leveren hieraan hun bijdrage.
Als katholieke, levensbeschouwelijk geïnspireerde onderwijsorganisatie vatten wij onze missie samen in ons motto ‘Wij geloven in jou’.

Allereerst geloven wij in de ontwikkelingskracht van kinderen. Hun ontwikkeling en leren proberen wij te garanderen door vertrouwen te geven, de relatie aan te gaan en hen verbondenheid te laten ervaren met de rijkdom van onze cultuur en samenleving. Daarbij geloven wij in de kracht en het vakmanschap van professionals om doelgerichte leerprocessen op gang te brengen.


De antropologische drijfveer naar het uniek willen zijn als individueel mens creëert de (pedagogische)  basisbehoefte aan autonomie. Onze richtinggevende waarde om hiermee om te gaan is Vertrouwen; je mag er zijn met al jouw dromen en onvolkomenheden, en je mag worden wie je in essentie wil zijn.


De antropologische drijfveer naar het deel willen uitmaken van een gemeenschap creëert de (pedagogische)  basisbehoefte aan relatie. Onze richtinggevende waarde om hiermee om te gaan is Verbondenheid; we gaan met elkaar een wederkerige relatie aan en we verbinden ons aan gezamenlijke doelen vanuit het besef dat wij samen verder bouwen aan de gemeenschap waar wij deel van uitmaken.

 

De antropologische drijfveer naar het betekenisvol willen bijdragen aan cultuur en samenleving creëert de (pedagogische)  basisbehoefte aan competent zijn. Onze richtinggevende waarde om hiermee om te gaan is Vakmanschap; we erkennen dat onderwijs vraagt om een moreel kompas, professionele kwetsbaarheid en in dialoog met elkaar en met onze omgeving werken aan voortdurende bekwaamheidsontwikkeling.

Dat doen professionals niet vanuit een (pedagogisch) eiland, maar vanuit verbondenheid met ouders/verzorgers en met professionals in peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijnswerk, sport en jeugdhulpverlening. Samen met teamgenoten en collega’s vanuit andere scholen voor regulier en speciaal onderwijs creëren we binnen twee samenwerkingsverbanden onderwijs dat past bij ieder kind. Samen met collega’s uit de voorschool en het voortgezet onderwijs bewaken wij de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen. Zo dragen we bij aan een stevig fundament op basis waarvan kinderen zich door kunnen ontwikkelen tot volwassen deelnemers en bouwers aan onze samenleving.

In ons handelen en onze keuzes laten wij zien en ervaren wat voor ons van wezenlijk belang is en onze identiteit vormgeeft. Specifieke aandacht besteden wij in ons onderwijs in het kader van ‘Learning to be’ aan de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing zoals ontwikkeld door de Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO).

Lees ook meer in ons Strategisch koersplan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief