Aanmelden kind

Aanname en toelating van leerlingen

Binnen KPOA geldt voor alle scholen hetzelfde aanname- en toelatingsbeleid. U kunt dit hier hier nalezen. 

Kort samengevat zijn er 3 stappen in de inschrijfprocedure:

1. Aanmelding

De ouders van een kind zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kiezen voor hun kind de naar hun mening meest passende school. De aanmeldcriteria die gelden zijn:

De school beoordeelt of er fysiek plaats is voor toelating van de aangemelde leerling. Indien er fysiek ruimte is voor de leerling, dan heeft de school zorgplicht.
Aanmelden van een leerling kan vanaf de dag dat hij de leeftijd van drie jaar heeft bereikt tot 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.

Vooraanmelding
Ouders van kinderen jonger dan drie jaar kunnen hun interesse voor de school wel kenbaar maken, in dat geval is er sprake van een ‘vooraanmelding’. De school mag dan echter nog geen toelatingsbeslissing nemen omdat op jongere leeftijd nog niet kan worden ingeschat of extra ondersteuning nodig is in het kader van passend onderwijs. 
Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding, er moet nog een schriftelijke aanmelding worden gedaan. In principe ligt het initiatief hiervoor bij de ouders, maar een school kan ook vragen om de aanmelding definitief te maken.

2. Intake

Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, nodigt de directeur of degene die belast is met de intake,  de ouders uit voor een intakegesprek. Ouders vullen hiervoor, al dan niet samen met de school, het intakeformulier in.
Op grond van alle relevante informatie beslist de directeur of de school het kind kan toelaten en indien nodig de juiste onderwijsondersteuning kan bieden of op zoek gaat naar een andere, passende school. In het laatste geval geeft de directeur op basis van dit onderzoek een advies aan de ouders.

3. Toelating en inschrijving

Een kind wordt toegelaten als na aanmelding aan de criteria voor toelating is voldaan. De school is bijv. in staat om de extra ondersteuning die een kind nodig heeft te bieden of er is een  toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor S(B)O.
Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan beslist de directeur om een kind definitief in te schrijven. Dit gebeurt op basis van de datum, waarop de aanmelding ontvangen is. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving.
Een kind wordt tijdelijk ingeschreven indien de formele termijnen om de toelaatbaarheid te bepalen zijn overschreden. Kortom: Er is nog geen passende school gevonden, binnen de termijn van tien weken. Het kind wordt dan tijdelijk geplaatst op de school, waar het kind aangemeld is en die de zorgplicht heeft.

 

 Schrijf je in voor de nieuwsbrief