Klachtenregeling

Klachten en suggesties

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de Interne Contactperso(o)n(en) voor advies of aan de schoolleider of teamleider. Ook voor andere zaken kunt u terecht bij de Interne Contactpersoon, kijk voor meer informatie hierover op de website van uw school.
Tijdens het proces om te komen tot een oplossing voor de ontstane situatie, kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In onze klachtenregeling treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep zijn:

Hans van Holland en Sonja Deutz

Beide zijn bereikbaar via:
E-mail: evp@cedgroep.nl
Telefoon: 010-4071599

Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtformulier

Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers.

Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Deze is hier te lezen.

Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief